tutorial
General
fastp version:0.19.4 (https://github.com/OpenGene/fastp)
sequencing:single end (46 cycles)
mean length before filtering:45bp
mean length after filtering:43bp
duplication rate:25.115256% (may be overestimated since this is SE data)
Before filtering
total reads:1000.000000 K
total bases:45.253865 M
Q20 bases:43.967646 M (97.157770%)
Q30 bases:43.636909 M (96.426922%)
GC content:54.417765%
After filtering
total reads:464.390000 K
total bases:20.168949 M
Q20 bases:19.734976 M (97.848311%)
Q30 bases:19.583954 M (97.099527%)
GC content:53.295717%
Filtering result
reads passed filters:464.390000 K (46.439000%)
reads with low quality:13.053000 K (1.305300%)
reads with too many N:8 (0.000800%)
reads too short:522.549000 K (52.254900%)
Adapter or bad ligation of read1
SequenceOccurrences
TGGAATTCTCGGGTGCC13226
TGGAATTCTCGGGTGCCA9608
TGGAATTCTCGGGTGCCAAGG10676
TGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCC7569
TGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC8351
TGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCA383032
TGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAAT18321
other adapter sequences148213
Value of each position will be shown on mouse over.
Value of each position will be shown on mouse over.
Darker background means larger counts. The count will be shown on mouse over.
AAATACAGTATTTCTGCACTCCCGGAGTGCGG
AAAAAAAAAAAATAAAACAAAAGAAATAAAATTAAATCAAATGAAACAAAACTAAACCAAACGAAAGAAAAGTAAAGCAAAGG
AATAATAAAATATAATACAATAGAATTAAATTTAATTCAATTGAATCAAATCTAATCCAATCGAATGAAATGTAATGCAATGG
AACAACAAAACATAACACAACAGAACTAAACTTAACTCAACTGAACCAAACCTAACCCAACCGAACGAAACGTAACGCAACGG
AAGAAGAAAAGATAAGACAAGAGAAGTAAAGTTAAGTCAAGTGAAGCAAAGCTAAGCCAAGCGAAGGAAAGGTAAGGCAAGGG
ATAATAAAATAATATAACATAAGATATAATATTATATCATATGATACAATACTATACCATACGATAGAATAGTATAGCATAGG
ATTATTAAATTATATTACATTAGATTTAATTTTATTTCATTTGATTCAATTCTATTCCATTCGATTGAATTGTATTGCATTGG
ATCATCAAATCATATCACATCAGATCTAATCTTATCTCATCTGATCCAATCCTATCCCATCCGATCGAATCGTATCGCATCGG
ATGATGAAATGATATGACATGAGATGTAATGTTATGTCATGTGATGCAATGCTATGCCATGCGATGGAATGGTATGGCATGGG
ACAACAAAACAATACAACACAAGACATAACATTACATCACATGACACAACACTACACCACACGACAGAACAGTACAGCACAGG
ACTACTAAACTATACTACACTAGACTTAACTTTACTTCACTTGACTCAACTCTACTCCACTCGACTGAACTGTACTGCACTGG
ACCACCAAACCATACCACACCAGACCTAACCTTACCTCACCTGACCCAACCCTACCCCACCCGACCGAACCGTACCGCACCGG
ACGACGAAACGATACGACACGAGACGTAACGTTACGTCACGTGACGCAACGCTACGCCACGCGACGGAACGGTACGGCACGGG
AGAAGAAAAGAATAGAACAGAAGAGATAAGATTAGATCAGATGAGACAAGACTAGACCAGACGAGAGAAGAGTAGAGCAGAGG
AGTAGTAAAGTATAGTACAGTAGAGTTAAGTTTAGTTCAGTTGAGTCAAGTCTAGTCCAGTCGAGTGAAGTGTAGTGCAGTGG
AGCAGCAAAGCATAGCACAGCAGAGCTAAGCTTAGCTCAGCTGAGCCAAGCCTAGCCCAGCCGAGCGAAGCGTAGCGCAGCGG
AGGAGGAAAGGATAGGACAGGAGAGGTAAGGTTAGGTCAGGTGAGGCAAGGCTAGGCCAGGCGAGGGAAGGGTAGGGCAGGGG
TAATAAAATAAATTAAACTAAAGTAATATAATTTAATCTAATGTAACATAACTTAACCTAACGTAAGATAAGTTAAGCTAAGG
TATTATAATATATTATACTATAGTATTATATTTTATTCTATTGTATCATATCTTATCCTATCGTATGATATGTTATGCTATGG
TACTACAATACATTACACTACAGTACTATACTTTACTCTACTGTACCATACCTTACCCTACCGTACGATACGTTACGCTACGG
TAGTAGAATAGATTAGACTAGAGTAGTATAGTTTAGTCTAGTGTAGCATAGCTTAGCCTAGCGTAGGATAGGTTAGGCTAGGG
TTATTAAATTAATTTAACTTAAGTTATATTATTTTATCTTATGTTACATTACTTTACCTTACGTTAGATTAGTTTAGCTTAGG
TTTTTTAATTTATTTTACTTTAGTTTTATTTTTTTTTCTTTTGTTTCATTTCTTTTCCTTTCGTTTGATTTGTTTTGCTTTGG
TTCTTCAATTCATTTCACTTCAGTTCTATTCTTTTCTCTTCTGTTCCATTCCTTTCCCTTCCGTTCGATTCGTTTCGCTTCGG
TTGTTGAATTGATTTGACTTGAGTTGTATTGTTTTGTCTTGTGTTGCATTGCTTTGCCTTGCGTTGGATTGGTTTGGCTTGGG
TCATCAAATCAATTCAACTCAAGTCATATCATTTCATCTCATGTCACATCACTTCACCTCACGTCAGATCAGTTCAGCTCAGG
TCTTCTAATCTATTCTACTCTAGTCTTATCTTTTCTTCTCTTGTCTCATCTCTTCTCCTCTCGTCTGATCTGTTCTGCTCTGG
TCCTCCAATCCATTCCACTCCAGTCCTATCCTTTCCTCTCCTGTCCCATCCCTTCCCCTCCCGTCCGATCCGTTCCGCTCCGG
TCGTCGAATCGATTCGACTCGAGTCGTATCGTTTCGTCTCGTGTCGCATCGCTTCGCCTCGCGTCGGATCGGTTCGGCTCGGG
TGATGAAATGAATTGAACTGAAGTGATATGATTTGATCTGATGTGACATGACTTGACCTGACGTGAGATGAGTTGAGCTGAGG
TGTTGTAATGTATTGTACTGTAGTGTTATGTTTTGTTCTGTTGTGTCATGTCTTGTCCTGTCGTGTGATGTGTTGTGCTGTGG
TGCTGCAATGCATTGCACTGCAGTGCTATGCTTTGCTCTGCTGTGCCATGCCTTGCCCTGCCGTGCGATGCGTTGCGCTGCGG
TGGTGGAATGGATTGGACTGGAGTGGTATGGTTTGGTCTGGTGTGGCATGGCTTGGCCTGGCGTGGGATGGGTTGGGCTGGGG
CAACAAAACAAATCAAACCAAAGCAATACAATTCAATCCAATGCAACACAACTCAACCCAACGCAAGACAAGTCAAGCCAAGG
CATCATAACATATCATACCATAGCATTACATTTCATTCCATTGCATCACATCTCATCCCATCGCATGACATGTCATGCCATGG
CACCACAACACATCACACCACAGCACTACACTTCACTCCACTGCACCACACCTCACCCCACCGCACGACACGTCACGCCACGG
CAGCAGAACAGATCAGACCAGAGCAGTACAGTTCAGTCCAGTGCAGCACAGCTCAGCCCAGCGCAGGACAGGTCAGGCCAGGG
CTACTAAACTAATCTAACCTAAGCTATACTATTCTATCCTATGCTACACTACTCTACCCTACGCTAGACTAGTCTAGCCTAGG
CTTCTTAACTTATCTTACCTTAGCTTTACTTTTCTTTCCTTTGCTTCACTTCTCTTCCCTTCGCTTGACTTGTCTTGCCTTGG
CTCCTCAACTCATCTCACCTCAGCTCTACTCTTCTCTCCTCTGCTCCACTCCTCTCCCCTCCGCTCGACTCGTCTCGCCTCGG
CTGCTGAACTGATCTGACCTGAGCTGTACTGTTCTGTCCTGTGCTGCACTGCTCTGCCCTGCGCTGGACTGGTCTGGCCTGGG
CCACCAAACCAATCCAACCCAAGCCATACCATTCCATCCCATGCCACACCACTCCACCCCACGCCAGACCAGTCCAGCCCAGG
CCTCCTAACCTATCCTACCCTAGCCTTACCTTTCCTTCCCTTGCCTCACCTCTCCTCCCCTCGCCTGACCTGTCCTGCCCTGG
CCCCCCAACCCATCCCACCCCAGCCCTACCCTTCCCTCCCCTGCCCCACCCCTCCCCCCCCCGCCCGACCCGTCCCGCCCCGG
CCGCCGAACCGATCCGACCCGAGCCGTACCGTTCCGTCCCGTGCCGCACCGCTCCGCCCCGCGCCGGACCGGTCCGGCCCGGG
CGACGAAACGAATCGAACCGAAGCGATACGATTCGATCCGATGCGACACGACTCGACCCGACGCGAGACGAGTCGAGCCGAGG
CGTCGTAACGTATCGTACCGTAGCGTTACGTTTCGTTCCGTTGCGTCACGTCTCGTCCCGTCGCGTGACGTGTCGTGCCGTGG
CGCCGCAACGCATCGCACCGCAGCGCTACGCTTCGCTCCGCTGCGCCACGCCTCGCCCCGCCGCGCGACGCGTCGCGCCGCGG
CGGCGGAACGGATCGGACCGGAGCGGTACGGTTCGGTCCGGTGCGGCACGGCTCGGCCCGGCGCGGGACGGGTCGGGCCGGGG
GAAGAAAAGAAATGAAACGAAAGGAATAGAATTGAATCGAATGGAACAGAACTGAACCGAACGGAAGAGAAGTGAAGCGAAGG
GATGATAAGATATGATACGATAGGATTAGATTTGATTCGATTGGATCAGATCTGATCCGATCGGATGAGATGTGATGCGATGG
GACGACAAGACATGACACGACAGGACTAGACTTGACTCGACTGGACCAGACCTGACCCGACCGGACGAGACGTGACGCGACGG
GAGGAGAAGAGATGAGACGAGAGGAGTAGAGTTGAGTCGAGTGGAGCAGAGCTGAGCCGAGCGGAGGAGAGGTGAGGCGAGGG
GTAGTAAAGTAATGTAACGTAAGGTATAGTATTGTATCGTATGGTACAGTACTGTACCGTACGGTAGAGTAGTGTAGCGTAGG
GTTGTTAAGTTATGTTACGTTAGGTTTAGTTTTGTTTCGTTTGGTTCAGTTCTGTTCCGTTCGGTTGAGTTGTGTTGCGTTGG
GTCGTCAAGTCATGTCACGTCAGGTCTAGTCTTGTCTCGTCTGGTCCAGTCCTGTCCCGTCCGGTCGAGTCGTGTCGCGTCGG
GTGGTGAAGTGATGTGACGTGAGGTGTAGTGTTGTGTCGTGTGGTGCAGTGCTGTGCCGTGCGGTGGAGTGGTGTGGCGTGGG
GCAGCAAAGCAATGCAACGCAAGGCATAGCATTGCATCGCATGGCACAGCACTGCACCGCACGGCAGAGCAGTGCAGCGCAGG
GCTGCTAAGCTATGCTACGCTAGGCTTAGCTTTGCTTCGCTTGGCTCAGCTCTGCTCCGCTCGGCTGAGCTGTGCTGCGCTGG
GCCGCCAAGCCATGCCACGCCAGGCCTAGCCTTGCCTCGCCTGGCCCAGCCCTGCCCCGCCCGGCCGAGCCGTGCCGCGCCGG
GCGGCGAAGCGATGCGACGCGAGGCGTAGCGTTGCGTCGCGTGGCGCAGCGCTGCGCCGCGCGGCGGAGCGGTGCGGCGCGGG
GGAGGAAAGGAATGGAACGGAAGGGATAGGATTGGATCGGATGGGACAGGACTGGACCGGACGGGAGAGGAGTGGAGCGGAGG
GGTGGTAAGGTATGGTACGGTAGGGTTAGGTTTGGTTCGGTTGGGTCAGGTCTGGTCCGGTCGGGTGAGGTGTGGTGCGGTGG
GGCGGCAAGGCATGGCACGGCAGGGCTAGGCTTGGCTCGGCTGGGCCAGGCCTGGCCCGGCCGGGCGAGGCGTGGCGCGGCGG
GGGGGGAAGGGATGGGACGGGAGGGGTAGGGTTGGGTCGGGTGGGGCAGGGCTGGGCCGGGCGGGGGAGGGGTGGGGCGGGGG
Sampling rate: 1 / 20
overrepresented sequencecount (% of bases)distribution: cycle 1 ~ cycle 46
AAAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC62 (0.109604%)
AAATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC44 (0.077783%)
AACATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC34 (0.060105%)
AACCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC49 (0.086622%)
AACGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC44 (0.077783%)
AACTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC36 (0.063641%)
AAGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC53 (0.093694%)
AAGCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC32 (0.056570%)
AAGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC55 (0.097229%)
AAGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC61 (0.107836%)
AAGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC40 (0.070712%)
AAGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC35 (0.061873%)
AAGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC43 (0.076016%)
AAGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC59 (0.104300%)
AAGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC64 (0.113140%)
AATATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC52 (0.091926%)
AATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAA25 (0.044195%)
AATGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC51 (0.090158%)
AATTCTCGGGTGCCAAGGAA46 (0.040660%)
AATTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC64 (0.113140%)
ACAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC42 (0.074248%)
ACACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC29 (0.051266%)
ACAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC49 (0.086622%)
ACATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC65 (0.114907%)
ACCACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC36 (0.063641%)
ACCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC19 (0.033588%)
ACCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC24 (0.042427%)
ACCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC44 (0.077783%)
ACCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC52 (0.091926%)
ACGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC42 (0.074248%)
ACGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC45 (0.079551%)
ACGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC42 (0.074248%)
ACGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC41 (0.072480%)
ACTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC29 (0.051266%)
ACTCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC20 (0.035356%)
ACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAA24 (0.042427%)
ACTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC20 (0.035356%)
ACTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC44 (0.077783%)
AGAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC33 (0.058338%)
AGACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC34 (0.060105%)
AGAGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC30 (0.053034%)
AGAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC55 (0.097229%)
AGATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC47 (0.083087%)
AGCAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC30 (0.053034%)
AGCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC24 (0.042427%)
AGCATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC34 (0.060105%)
AGCCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC51 (0.090158%)
AGCCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC57 (0.100765%)
AGCCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC26 (0.045963%)
AGCCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC52 (0.091926%)
AGCGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC51 (0.090158%)
AGCGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC34 (0.060105%)
AGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC52 (0.091926%)
AGCTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC29 (0.051266%)
AGCTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC15 (0.026517%)
AGCTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC37 (0.065409%)
AGGAATTCTCGGGTGCCAAG118 (0.104300%)
AGGAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC29 (0.051266%)
AGGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC86 (0.152031%)
AGGCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC38 (0.067177%)
AGGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC42 (0.074248%)
AGGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC28 (0.049499%)
AGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC22 (0.038892%)
AGGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC38 (0.067177%)
AGGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC68 (0.120211%)
AGGGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG31 (0.054802%)
AGGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC37 (0.065409%)
AGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC26 (0.045963%)
AGGGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC40 (0.070712%)
AGGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC29 (0.051266%)
AGGTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC38 (0.067177%)
AGTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC59 (0.104300%)
AGTCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC48 (0.084855%)
AGTGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC51 (0.090158%)
AGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAA32 (0.056570%)
AGTGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC43 (0.076016%)
AGTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC45 (0.079551%)
AGTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC57 (0.100765%)
ATAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC45 (0.079551%)
ATACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC49 (0.086622%)
ATAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC43 (0.076016%)
ATATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC57 (0.100765%)
ATCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC35 (0.061873%)
ATCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC56 (0.098997%)
ATCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC35 (0.061873%)
ATGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC56 (0.098997%)
ATGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC69 (0.121979%)
ATGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC135 (0.238654%)
ATGGAATTCTCGGGTGCCAA5179 (4.577731%)
ATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAATATCT58 (0.112786%)
ATGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC33 (0.058338%)
ATGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC37 (0.065409%)
ATGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC79 (0.139657%)
ATGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC59 (0.104300%)
ATTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC52 (0.091926%)
ATTCTCGGGTGCCAAGGAAC43 (0.038008%)
ATTCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC42 (0.074248%)
ATTGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC32 (0.056570%)
ATTGGAATTCTCGGGTGCCA1375 (1.215366%)
ATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAA30 (0.053034%)
ATTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC61 (0.107836%)
ATTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC85 (0.150263%)
CAAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC75 (0.132585%)
CAAATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC10 (0.017678%)
CAACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC62 (0.109604%)
CAAGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC31 (0.054802%)
CAAGGAACTCCAGTCACGCC86 (0.076016%)
CAAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC78 (0.137889%)
CAATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC18 (0.031820%)
CACACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC23 (0.040660%)
CACATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC52 (0.091926%)
CACCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC48 (0.084855%)
CACCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC31 (0.054802%)
CACCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC48 (0.084855%)
CACCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC38 (0.067177%)
CACGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC34 (0.060105%)
CACGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC85 (0.150263%)
CACTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC22 (0.038892%)
CACTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC40 (0.070712%)
CAGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC46 (0.081319%)
CAGCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC49 (0.086622%)
CAGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC40 (0.070712%)
CAGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC49 (0.086622%)
CAGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC39 (0.068944%)
CAGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC60 (0.106068%)
CAGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC50 (0.088390%)
CAGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC49 (0.086622%)
CAGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC30 (0.053034%)
CAGGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC42 (0.074248%)
CAGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC20 (0.035356%)
CATATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC74 (0.130818%)
CATCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC28 (0.049499%)
CATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAA18 (0.031820%)
CATGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC40 (0.070712%)
CATTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC20 (0.035356%)
CCAAGGAACTCCAGTCACGC38 (0.033588%)
CCAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC31 (0.054802%)
CCAATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC28 (0.049499%)
CCACATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC51 (0.090158%)
CCACCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG23 (0.040660%)
CCACCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC53 (0.093694%)
CCACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC19 (0.033588%)
CCACTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC53 (0.093694%)
CCAGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG39 (0.068944%)
CCAGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC35 (0.061873%)
CCAGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC35 (0.061873%)
CCAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC31 (0.054802%)
CCAGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC42 (0.074248%)
CCATCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC31 (0.054802%)
CCATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC37 (0.065409%)
CCATTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC64 (0.113140%)
CCCAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC49 (0.086622%)
CCCACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC69 (0.121979%)
CCCAGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG32 (0.056570%)
CCCAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC46 (0.081319%)
CCCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC35 (0.061873%)
CCCATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC35 (0.061873%)
CCCCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC54 (0.095461%)
CCCCATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG27 (0.047731%)
CCCCCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG38 (0.067177%)
CCCCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC44 (0.077783%)
CCCCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC64 (0.113140%)
CCCCTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG14 (0.024749%)
CCCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC19 (0.033588%)
CCCCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC57 (0.100765%)
CCCGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG34 (0.060105%)
CCCGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG27 (0.047731%)
CCCGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC39 (0.068944%)
CCCGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC47 (0.083087%)
CCCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC17 (0.030053%)
CCCGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC44 (0.077783%)
CCCTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC23 (0.040660%)
CCCTCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC39 (0.068944%)
CCCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC47 (0.083087%)
CCCTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC58 (0.102533%)
CCGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC50 (0.088390%)
CCGCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC41 (0.072480%)
CCGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC36 (0.063641%)
CCGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC23 (0.040660%)
CCGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC35 (0.061873%)
CCGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC53 (0.093694%)
CCGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC25 (0.044195%)
CCGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC43 (0.076016%)
CCTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC33 (0.058338%)
CCTATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC27 (0.047731%)
CCTCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC68 (0.120211%)
CCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAA7 (0.012375%)
CCTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC70 (0.123746%)
CCTTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC34 (0.060105%)
CCTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC31 (0.054802%)
CCTTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC45 (0.079551%)
CGAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC47 (0.083087%)
CGACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC31 (0.054802%)
CGAGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC19 (0.033588%)
CGAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC18 (0.031820%)
CGATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC53 (0.093694%)
CGCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC35 (0.061873%)
CGCCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC51 (0.090158%)
CGCCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC49 (0.086622%)
CGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC38 (0.067177%)
CGCCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC48 (0.084855%)
CGCGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC51 (0.090158%)
CGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC18 (0.031820%)
CGCGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC36 (0.063641%)
CGCTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC42 (0.074248%)
CGCTCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC26 (0.045963%)
CGCTGCGATCTATTGAAAGTCAGCCCTCGACACAAGGGTT24 (0.042427%)
CGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC39 (0.068944%)
CGCTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC39 (0.068944%)
CGGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC29 (0.051266%)
CGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC61 (0.107836%)
CGGGTGCCAAGGAACTCCAG57 (0.050382%)
CGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC29 (0.051266%)
CGGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC31 (0.054802%)
CGTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC49 (0.086622%)
CGTGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC47 (0.083087%)
CGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAA16 (0.028285%)
CGTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC36 (0.063641%)
CGTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC41 (0.072480%)
CTAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC60 (0.106068%)
CTACCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC57 (0.100765%)
CTACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC51 (0.090158%)
CTAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC62 (0.109604%)
CTATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC19 (0.033588%)
CTCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC43 (0.076016%)
CTCCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC33 (0.058338%)
CTCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC47 (0.083087%)
CTCGGGTGCCAAGGAACTCC39 (0.034472%)
CTCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC30 (0.053034%)
CTCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC26 (0.045963%)
CTGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC35 (0.061873%)
CTGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC54 (0.095461%)
CTGGAATTCTCGGGTGCCAA6923 (6.119256%)
CTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAATATCT35 (0.068060%)
CTGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC36 (0.063641%)
CTGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC32 (0.056570%)
CTTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC42 (0.074248%)
CTTCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC47 (0.083087%)
CTTCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC22 (0.038892%)
CTTGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC34 (0.060105%)
CTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAA15 (0.026517%)
CTTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC16 (0.028285%)
CTTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC17 (0.030053%)
GAAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC42 (0.074248%)
GAATTCTCGGGTGCCAAGGA39 (0.034472%)
GAATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC44 (0.077783%)
GACATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC25 (0.044195%)
GAGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC66 (0.116675%)
GAGCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC30 (0.053034%)
GAGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC50 (0.088390%)
GAGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC27 (0.047731%)
GAGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC33 (0.058338%)
GAGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC27 (0.047731%)
GAGGCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG30 (0.053034%)
GAGGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG42 (0.074248%)
GAGGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG42 (0.074248%)
GAGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC52 (0.091926%)
GAGGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG34 (0.060105%)
GAGGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG35 (0.061873%)
GAGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC32 (0.056570%)
GAGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC16 (0.028285%)
GAGGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC29 (0.051266%)
GAGTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC23 (0.040660%)
GAGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC99 (0.175013%)
GATATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC39 (0.068944%)
GATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAA13 (0.022981%)
GATGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC53 (0.093694%)
GATTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC62 (0.109604%)
GCAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC117 (0.206833%)
GCAATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC32 (0.056570%)
GCACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC75 (0.132585%)
GCAGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC73 (0.129050%)
GCAGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC44 (0.077783%)
GCAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC61 (0.107836%)
GCAGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC31 (0.054802%)
GCATGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC23 (0.040660%)
GCATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC24 (0.042427%)
GCATTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC32 (0.056570%)
GCCAAGGAACTCCAGTCACG39 (0.034472%)
GCCAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC44 (0.077783%)
GCCACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC88 (0.155567%)
GCCAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC41 (0.072480%)
GCCATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC50 (0.088390%)
GCCCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC86 (0.152031%)
GCCCCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG29 (0.051266%)
GCCCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC57 (0.100765%)
GCCCGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG29 (0.051266%)
GCCCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC64 (0.113140%)
GCCCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC51 (0.090158%)
GCCGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC38 (0.067177%)
GCCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC16 (0.028285%)
GCCTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC33 (0.058338%)
GCCTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC62 (0.109604%)
GCGAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC25 (0.044195%)
GCGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC52 (0.091926%)
GCGCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC69 (0.121979%)
GCGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC63 (0.111372%)
GCGCGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG37 (0.065409%)
GCGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC60 (0.106068%)
GCGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC56 (0.098997%)
GCGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC31 (0.054802%)
GCGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC44 (0.077783%)
GCGGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC29 (0.051266%)
GCGTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC34 (0.060105%)
GCGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC65 (0.114907%)
GCGTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC42 (0.074248%)
GCTACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC45 (0.079551%)
GCTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC18 (0.031820%)
GCTATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC27 (0.047731%)
GCTCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC64 (0.113140%)
GCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAATATC20 (0.038892%)
GCTGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC29 (0.051266%)
GCTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC62 (0.109604%)
GCTTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC31 (0.054802%)
GCTTCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC33 (0.058338%)
GCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCA6 (0.010607%)
GCTTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC33 (0.058338%)
GCTTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC34 (0.060105%)
GGAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC52 (0.091926%)
GGAATTCTCGGGTGCCAAGG162 (0.143192%)
GGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAATATCTCG5 (0.009723%)
GGAGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC37 (0.065409%)
GGAGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG29 (0.051266%)
GGAGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG39 (0.068944%)
GGAGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC28 (0.049499%)
GGAGGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG24 (0.042427%)
GGAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC21 (0.037124%)
GGATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC58 (0.102533%)
GGCACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC30 (0.053034%)
GGCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC17 (0.030053%)
GGCATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC43 (0.076016%)
GGCCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC48 (0.084855%)
GGCCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC55 (0.097229%)
GGCCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC24 (0.042427%)
GGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC27 (0.047731%)
GGCCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC45 (0.079551%)
GGCGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC50 (0.088390%)
GGCGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC39 (0.068944%)
GGCGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG19 (0.033588%)
GGCGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC55 (0.097229%)
GGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC18 (0.031820%)
GGCGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC47 (0.083087%)
GGCTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC37 (0.065409%)
GGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC24 (0.042427%)
GGCTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC60 (0.106068%)
GGGAGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCAC27 (0.047731%)
GGGAGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG39 (0.068944%)
GGGAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC43 (0.076016%)
GGGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC65 (0.114907%)
GGGCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC33 (0.058338%)
GGGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC36 (0.063641%)
GGGCGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG28 (0.049499%)
GGGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC52 (0.091926%)
GGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC23 (0.040660%)
GGGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC28 (0.049499%)
GGGGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC47 (0.083087%)
GGGGCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG21 (0.037124%)
GGGGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG35 (0.061873%)
GGGGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG40 (0.070712%)
GGGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC36 (0.063641%)
GGGGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG24 (0.042427%)
GGGGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG42 (0.074248%)
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG20 (0.035356%)
GGGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC85 (0.150263%)
GGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC17 (0.030053%)
GGGGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC61 (0.107836%)
GGGTGCCAAGGAACTCCAGT120 (0.106068%)
GGGTGCCTGGAATTCTCGGG14 (0.012375%)
GGGTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC46 (0.081319%)
GGGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC13 (0.022981%)
GGGTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC42 (0.074248%)
GGTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC69 (0.121979%)
GGTCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC43 (0.076016%)
GGTGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC29 (0.051266%)
GGTGCCAAGGAACTCCAGTC76 (0.067177%)
GGTGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG34 (0.060105%)
GGTGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC63 (0.111372%)
GGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAA6 (0.010607%)
GGTGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG28 (0.049499%)
GGTGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG38 (0.067177%)
GGTGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC52 (0.091926%)
GGTGGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG30 (0.053034%)
GGTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC76 (0.134353%)
GGTGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC38 (0.067177%)
GGTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC16 (0.028285%)
GTAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC49 (0.086622%)
GTACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC48 (0.084855%)
GTATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC63 (0.111372%)
GTCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC31 (0.054802%)
GTCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC44 (0.077783%)
GTGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC35 (0.061873%)
GTGCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC39 (0.068944%)
GTGCCAAGGAACTCCAGTCA22 (0.019446%)
GTGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC67 (0.118443%)
GTGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC46 (0.081319%)
GTGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC70 (0.123746%)
GTGGAATTCTCGGGTGCCAA4479 (3.958999%)
GTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAATATCT47 (0.091396%)
GTGGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG28 (0.049499%)
GTGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC33 (0.058338%)
GTGGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG24 (0.042427%)
GTGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC29 (0.051266%)
GTGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC35 (0.061873%)
GTGGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC28 (0.049499%)
GTGTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC34 (0.060105%)
GTGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC57 (0.100765%)
GTTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC67 (0.118443%)
GTTCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC45 (0.079551%)
GTTGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC43 (0.076016%)
GTTGGAATTCTCGGGTGCCA1640 (1.449600%)
GTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAA15 (0.026517%)
GTTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC64 (0.113140%)
GTTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC102 (0.180316%)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN317 (0.280197%)
TAAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC45 (0.079551%)
TAACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC38 (0.067177%)
TAAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC40 (0.070712%)
TAATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC63 (0.111372%)
TACATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC53 (0.093694%)
TACCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC28 (0.049499%)
TACCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC43 (0.076016%)
TACCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC53 (0.093694%)
TACGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC40 (0.070712%)
TACTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC53 (0.093694%)
TAGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC29 (0.051266%)
TAGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC54 (0.095461%)
TAGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC94 (0.166174%)
TAGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC39 (0.068944%)
TAGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC55 (0.097229%)
TAGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC56 (0.098997%)
TATATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC53 (0.093694%)
TATCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC39 (0.068944%)
TATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAA20 (0.035356%)
TATGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC65 (0.114907%)
TATTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC78 (0.137889%)
TCACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC35 (0.061873%)
TCAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC25 (0.044195%)
TCCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC49 (0.086622%)
TCCCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC39 (0.068944%)
TCCCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC40 (0.070712%)
TCCCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC23 (0.040660%)
TCCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC42 (0.074248%)
TCCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC55 (0.097229%)
TCGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC33 (0.058338%)
TCGGGTGCCAAGGAACTCCA111 (0.098113%)
TCTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC39 (0.068944%)
TCTCGGGTGCCAAGGAACTC75 (0.066293%)
TCTCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC16 (0.028285%)
TCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAA22 (0.038892%)
TGAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC39 (0.068944%)
TGAATTCTCGGGTGCCAAGG200 (0.176780%)
TGACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC36 (0.063641%)
TGAGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC30 (0.053034%)
TGAGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC35 (0.061873%)
TGAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC71 (0.125514%)
TGATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC52 (0.091926%)
TGCAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC23 (0.040660%)
TGCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC76 (0.134353%)
TGCATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC16 (0.028285%)
TGCCAAGGAACTCCAGTCAC31 (0.027401%)
TGCCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC51 (0.090158%)
TGCCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC67 (0.118443%)
TGCCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC30 (0.053034%)
TGCCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC60 (0.106068%)
TGCGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC67 (0.118443%)
TGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC63 (0.111372%)
TGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC52 (0.091926%)
TGCTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC33 (0.058338%)
TGGAATTCTCGGGTGCCAAG145 (0.128166%)
TGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAATATCTC131 (0.254741%)
TGGAATTCTCGGGTGCCTGG135 (0.119327%)
TGGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC72 (0.127282%)
TGGCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC34 (0.060105%)
TGGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC77 (0.136121%)
TGGCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC38 (0.067177%)
TGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC29 (0.051266%)
TGGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC51 (0.090158%)
TGGGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC47 (0.083087%)
TGGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC42 (0.074248%)
TGGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC55 (0.097229%)
TGGGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC48 (0.084855%)
TGGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC70 (0.123746%)
TGGTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC32 (0.056570%)
TGTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC45 (0.079551%)
TGTCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC11 (0.019446%)
TGTCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC49 (0.086622%)
TGTGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC62 (0.109604%)
TGTGGAATTCTCGGGTGCCA1254 (1.108414%)
TGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAA13 (0.022981%)
TGTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC42 (0.074248%)
TGTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC89 (0.157335%)
TTAATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC52 (0.091926%)
TTACTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC48 (0.084855%)
TTAGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC37 (0.065409%)
TTATTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC63 (0.111372%)
TTCATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC49 (0.086622%)
TTCCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC42 (0.074248%)
TTCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC61 (0.107836%)
TTCGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC43 (0.076016%)
TTCTCGGGTGCCAAGGAACT27 (0.023865%)
TTCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC36 (0.063641%)
TTGATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC45 (0.079551%)
TTGCCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACG32 (0.056570%)
TTGCCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC58 (0.102533%)
TTGCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC36 (0.063641%)
TTGCTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC49 (0.086622%)
TTGGAATTCTCGGGTGCCAA1870 (1.652897%)
TTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAATATCT79 (0.153622%)
TTGGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC79 (0.139657%)
TTGTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC77 (0.136121%)
TTTATGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC58 (0.102533%)
TTTCTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC61 (0.107836%)
TTTGGAATTCTCGGGTGCCA1831 (1.618425%)
TTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCCAA15 (0.026517%)
TTTGTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC72 (0.127282%)
TTTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGCC58 (0.102533%)
TTTTTTGGAATTCTCGGGTGCCAAGGAACTCCAGTCACGC21 (0.037124%)
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT247 (0.218324%)
Value of each position will be shown on mouse over.
Value of each position will be shown on mouse over.
Darker background means larger counts. The count will be shown on mouse over.
AAATACAGTATTTCTGCACTCCCGGAGTGCGG
AAAAAAAAAAAATAAAACAAAAGAAATAAAATTAAATCAAATGAAACAAAACTAAACCAAACGAAAGAAAAGTAAAGCAAAGG
AATAATAAAATATAATACAATAGAATTAAATTTAATTCAATTGAATCAAATCTAATCCAATCGAATGAAATGTAATGCAATGG
AACAACAAAACATAACACAACAGAACTAAACTTAACTCAACTGAACCAAACCTAACCCAACCGAACGAAACGTAACGCAACGG
AAGAAGAAAAGATAAGACAAGAGAAGTAAAGTTAAGTCAAGTGAAGCAAAGCTAAGCCAAGCGAAGGAAAGGTAAGGCAAGGG
ATAATAAAATAATATAACATAAGATATAATATTATATCATATGATACAATACTATACCATACGATAGAATAGTATAGCATAGG
ATTATTAAATTATATTACATTAGATTTAATTTTATTTCATTTGATTCAATTCTATTCCATTCGATTGAATTGTATTGCATTGG
ATCATCAAATCATATCACATCAGATCTAATCTTATCTCATCTGATCCAATCCTATCCCATCCGATCGAATCGTATCGCATCGG
ATGATGAAATGATATGACATGAGATGTAATGTTATGTCATGTGATGCAATGCTATGCCATGCGATGGAATGGTATGGCATGGG
ACAACAAAACAATACAACACAAGACATAACATTACATCACATGACACAACACTACACCACACGACAGAACAGTACAGCACAGG
ACTACTAAACTATACTACACTAGACTTAACTTTACTTCACTTGACTCAACTCTACTCCACTCGACTGAACTGTACTGCACTGG
ACCACCAAACCATACCACACCAGACCTAACCTTACCTCACCTGACCCAACCCTACCCCACCCGACCGAACCGTACCGCACCGG
ACGACGAAACGATACGACACGAGACGTAACGTTACGTCACGTGACGCAACGCTACGCCACGCGACGGAACGGTACGGCACGGG
AGAAGAAAAGAATAGAACAGAAGAGATAAGATTAGATCAGATGAGACAAGACTAGACCAGACGAGAGAAGAGTAGAGCAGAGG
AGTAGTAAAGTATAGTACAGTAGAGTTAAGTTTAGTTCAGTTGAGTCAAGTCTAGTCCAGTCGAGTGAAGTGTAGTGCAGTGG
AGCAGCAAAGCATAGCACAGCAGAGCTAAGCTTAGCTCAGCTGAGCCAAGCCTAGCCCAGCCGAGCGAAGCGTAGCGCAGCGG
AGGAGGAAAGGATAGGACAGGAGAGGTAAGGTTAGGTCAGGTGAGGCAAGGCTAGGCCAGGCGAGGGAAGGGTAGGGCAGGGG
TAATAAAATAAATTAAACTAAAGTAATATAATTTAATCTAATGTAACATAACTTAACCTAACGTAAGATAAGTTAAGCTAAGG
TATTATAATATATTATACTATAGTATTATATTTTATTCTATTGTATCATATCTTATCCTATCGTATGATATGTTATGCTATGG
TACTACAATACATTACACTACAGTACTATACTTTACTCTACTGTACCATACCTTACCCTACCGTACGATACGTTACGCTACGG
TAGTAGAATAGATTAGACTAGAGTAGTATAGTTTAGTCTAGTGTAGCATAGCTTAGCCTAGCGTAGGATAGGTTAGGCTAGGG
TTATTAAATTAATTTAACTTAAGTTATATTATTTTATCTTATGTTACATTACTTTACCTTACGTTAGATTAGTTTAGCTTAGG
TTTTTTAATTTATTTTACTTTAGTTTTATTTTTTTTTCTTTTGTTTCATTTCTTTTCCTTTCGTTTGATTTGTTTTGCTTTGG
TTCTTCAATTCATTTCACTTCAGTTCTATTCTTTTCTCTTCTGTTCCATTCCTTTCCCTTCCGTTCGATTCGTTTCGCTTCGG
TTGTTGAATTGATTTGACTTGAGTTGTATTGTTTTGTCTTGTGTTGCATTGCTTTGCCTTGCGTTGGATTGGTTTGGCTTGGG
TCATCAAATCAATTCAACTCAAGTCATATCATTTCATCTCATGTCACATCACTTCACCTCACGTCAGATCAGTTCAGCTCAGG
TCTTCTAATCTATTCTACTCTAGTCTTATCTTTTCTTCTCTTGTCTCATCTCTTCTCCTCTCGTCTGATCTGTTCTGCTCTGG
TCCTCCAATCCATTCCACTCCAGTCCTATCCTTTCCTCTCCTGTCCCATCCCTTCCCCTCCCGTCCGATCCGTTCCGCTCCGG
TCGTCGAATCGATTCGACTCGAGTCGTATCGTTTCGTCTCGTGTCGCATCGCTTCGCCTCGCGTCGGATCGGTTCGGCTCGGG
TGATGAAATGAATTGAACTGAAGTGATATGATTTGATCTGATGTGACATGACTTGACCTGACGTGAGATGAGTTGAGCTGAGG
TGTTGTAATGTATTGTACTGTAGTGTTATGTTTTGTTCTGTTGTGTCATGTCTTGTCCTGTCGTGTGATGTGTTGTGCTGTGG
TGCTGCAATGCATTGCACTGCAGTGCTATGCTTTGCTCTGCTGTGCCATGCCTTGCCCTGCCGTGCGATGCGTTGCGCTGCGG
TGGTGGAATGGATTGGACTGGAGTGGTATGGTTTGGTCTGGTGTGGCATGGCTTGGCCTGGCGTGGGATGGGTTGGGCTGGGG
CAACAAAACAAATCAAACCAAAGCAATACAATTCAATCCAATGCAACACAACTCAACCCAACGCAAGACAAGTCAAGCCAAGG
CATCATAACATATCATACCATAGCATTACATTTCATTCCATTGCATCACATCTCATCCCATCGCATGACATGTCATGCCATGG
CACCACAACACATCACACCACAGCACTACACTTCACTCCACTGCACCACACCTCACCCCACCGCACGACACGTCACGCCACGG
CAGCAGAACAGATCAGACCAGAGCAGTACAGTTCAGTCCAGTGCAGCACAGCTCAGCCCAGCGCAGGACAGGTCAGGCCAGGG
CTACTAAACTAATCTAACCTAAGCTATACTATTCTATCCTATGCTACACTACTCTACCCTACGCTAGACTAGTCTAGCCTAGG
CTTCTTAACTTATCTTACCTTAGCTTTACTTTTCTTTCCTTTGCTTCACTTCTCTTCCCTTCGCTTGACTTGTCTTGCCTTGG
CTCCTCAACTCATCTCACCTCAGCTCTACTCTTCTCTCCTCTGCTCCACTCCTCTCCCCTCCGCTCGACTCGTCTCGCCTCGG
CTGCTGAACTGATCTGACCTGAGCTGTACTGTTCTGTCCTGTGCTGCACTGCTCTGCCCTGCGCTGGACTGGTCTGGCCTGGG
CCACCAAACCAATCCAACCCAAGCCATACCATTCCATCCCATGCCACACCACTCCACCCCACGCCAGACCAGTCCAGCCCAGG
CCTCCTAACCTATCCTACCCTAGCCTTACCTTTCCTTCCCTTGCCTCACCTCTCCTCCCCTCGCCTGACCTGTCCTGCCCTGG
CCCCCCAACCCATCCCACCCCAGCCCTACCCTTCCCTCCCCTGCCCCACCCCTCCCCCCCCCGCCCGACCCGTCCCGCCCCGG
CCGCCGAACCGATCCGACCCGAGCCGTACCGTTCCGTCCCGTGCCGCACCGCTCCGCCCCGCGCCGGACCGGTCCGGCCCGGG
CGACGAAACGAATCGAACCGAAGCGATACGATTCGATCCGATGCGACACGACTCGACCCGACGCGAGACGAGTCGAGCCGAGG
CGTCGTAACGTATCGTACCGTAGCGTTACGTTTCGTTCCGTTGCGTCACGTCTCGTCCCGTCGCGTGACGTGTCGTGCCGTGG
CGCCGCAACGCATCGCACCGCAGCGCTACGCTTCGCTCCGCTGCGCCACGCCTCGCCCCGCCGCGCGACGCGTCGCGCCGCGG
CGGCGGAACGGATCGGACCGGAGCGGTACGGTTCGGTCCGGTGCGGCACGGCTCGGCCCGGCGCGGGACGGGTCGGGCCGGGG
GAAGAAAAGAAATGAAACGAAAGGAATAGAATTGAATCGAATGGAACAGAACTGAACCGAACGGAAGAGAAGTGAAGCGAAGG
GATGATAAGATATGATACGATAGGATTAGATTTGATTCGATTGGATCAGATCTGATCCGATCGGATGAGATGTGATGCGATGG
GACGACAAGACATGACACGACAGGACTAGACTTGACTCGACTGGACCAGACCTGACCCGACCGGACGAGACGTGACGCGACGG
GAGGAGAAGAGATGAGACGAGAGGAGTAGAGTTGAGTCGAGTGGAGCAGAGCTGAGCCGAGCGGAGGAGAGGTGAGGCGAGGG
GTAGTAAAGTAATGTAACGTAAGGTATAGTATTGTATCGTATGGTACAGTACTGTACCGTACGGTAGAGTAGTGTAGCGTAGG
GTTGTTAAGTTATGTTACGTTAGGTTTAGTTTTGTTTCGTTTGGTTCAGTTCTGTTCCGTTCGGTTGAGTTGTGTTGCGTTGG
GTCGTCAAGTCATGTCACGTCAGGTCTAGTCTTGTCTCGTCTGGTCCAGTCCTGTCCCGTCCGGTCGAGTCGTGTCGCGTCGG
GTGGTGAAGTGATGTGACGTGAGGTGTAGTGTTGTGTCGTGTGGTGCAGTGCTGTGCCGTGCGGTGGAGTGGTGTGGCGTGGG
GCAGCAAAGCAATGCAACGCAAGGCATAGCATTGCATCGCATGGCACAGCACTGCACCGCACGGCAGAGCAGTGCAGCGCAGG
GCTGCTAAGCTATGCTACGCTAGGCTTAGCTTTGCTTCGCTTGGCTCAGCTCTGCTCCGCTCGGCTGAGCTGTGCTGCGCTGG
GCCGCCAAGCCATGCCACGCCAGGCCTAGCCTTGCCTCGCCTGGCCCAGCCCTGCCCCGCCCGGCCGAGCCGTGCCGCGCCGG
GCGGCGAAGCGATGCGACGCGAGGCGTAGCGTTGCGTCGCGTGGCGCAGCGCTGCGCCGCGCGGCGGAGCGGTGCGGCGCGGG
GGAGGAAAGGAATGGAACGGAAGGGATAGGATTGGATCGGATGGGACAGGACTGGACCGGACGGGAGAGGAGTGGAGCGGAGG
GGTGGTAAGGTATGGTACGGTAGGGTTAGGTTTGGTTCGGTTGGGTCAGGTCTGGTCCGGTCGGGTGAGGTGTGGTGCGGTGG
GGCGGCAAGGCATGGCACGGCAGGGCTAGGCTTGGCTCGGCTGGGCCAGGCCTGGCCCGGCCGGGCGAGGCGTGGCGCGGCGG
GGGGGGAAGGGATGGGACGGGAGGGGTAGGGTTGGGTCGGGTGGGGCAGGGCTGGGCCGGGCGGGGGAGGGGTGGGGCGGGGG
Sampling rate: 1 / 20
overrepresented sequencecount (% of bases)distribution: cycle 1 ~ cycle 46
ATTCTCGGGTGCCAAGGAAC20 (0.039665%)
CAAGGAACTCCAGTCACGCC45 (0.089246%)
CGCTGCGATCTATTGAAAGTCAGCCCTCGACACAAGGGTT28 (0.111062%)
CGGGTGCCAAGGAACTCCAG16 (0.031732%)
CTCGGGTGCCAAGGAACTCC18 (0.035698%)
GCCAAGGAACTCCAGTCACG12 (0.023799%)
GGGTGCCAAGGAACTCCAGT33 (0.065447%)
GGTGCCAAGGAACTCCAGTC43 (0.085280%)
TCGGGTGCCAAGGAACTCCA19 (0.037682%)
TCTCGGGTGCCAAGGAACTC51 (0.101146%)
TTCTCGGGTGCCAAGGAACT18 (0.035698%)
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT248 (0.491845%)